Privacybeleid

Binnen DAK wordt veel gewerkt met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld door onze leden (financieel adviseurs) bij hun klanten voor het geven van financieel advies en /of bemiddelen in financiële producten. Deze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat DAK zorgvuldig en veilig met hun persoonsgegevens omgaat. Dit geldt ook voor onze leden en eigen medewerkers waarvan wij persoonsgegevens vastleggen.

Doelstelling

In de financiële dienstverlening is steeds meer sprake van digitalisering en automatisering. Ook staan nieuwe technologische ontwikkelingen voor de deur zoals robotisering en blockchain. Dit stelt andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. DAK is zich hier van bewust en waakt er voor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van systeem-en procesontwerp, informatiebeveiliging, data minimalisatie en gebruikerscontrole.

Het waarborgen van privacy is niet alleen een belangrijk aandachtspunt van directie en management bij bijvoorbeeld systeem en procesinrichting, maar ook van alle medewerkers binnen de organisatie. Onze medewerkers verwerken dagelijks veel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de administratieve verwerking en beheer van financiële producten. Dit beleid is dan ook van toepassing op de gehele organisatie, alle processen en gegevensverzamelingen van DAK.

Werkwijze

Wij conformeren ons aan alle geldende relevante nationale en Europese wet- en regelgeving inzake privacybescherming. Wij houden ons hierbij aan de hierin opgenomen uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Grondslag en doelbinding
  DAK zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
 • Data minimalisatie
  DAK verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij streven naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Bewaartermijn
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Voor archivering hebben wij termijnen gesteld.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  DAK gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Al onze medewerkers hebben een integriteitsverklaring afgelegd. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt DAK voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
 • Delen met derden
  In het geval van samenwerking met externe partijen (bv. verzekeraars en geldverstrekkers), waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt DAK afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. In geval sprake is van een strafrechtelijk verleden gelden veelal bijzondere afspraken en volgt DAK instructies van de externe partij.
 • Subsidiariteit
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
 • Proportionaliteit
  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.
 • Rechten van betrokkenen
  DAK respecteert alle rechten van betrokkenen zoals vastgelegd in geldende relevante wet en regelgeving.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door directie van DAK. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de DAK Nieuwsbrief. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op WijzijnDAK.nl en DAK.nl

Contact | Algemeen

Kunnen wij je ergens bij helpen? We staan je graag te woord op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.