Fraudebeleid

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) hebben wij een fraudebeleid opgesteld.

Waarom een fraudebeleid?

Uit onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van ons vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij graag voorkomen door bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen te kijken of deze terecht en juist zijn.

We gaan na met wie wij zaken doen

Bij de aanvraag van een verzekering gaan wij na met wie wij zaken doen. We controleren altijd de identiteit van de aanvrager. Maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Dat doen wij opnieuw als wij een schadeclaim uitbetalen. Wij controleren dan ook of iemand op een sanctielijst staat.

We proberen je binnen tien werkdagen te informeren over ons definitieve standpunt. Mochten we meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld omdat we de klacht verder moeten onderzoeken, dan laten we je dat ook binnen tien werkdagen weten.

Wat wordt verstaan onder fraude?

Onder fraude verstaan wij ‘het doelbewust benadelen van DAK, een verzekeraar of bank om er zelf financieel beter van te worden, of om een ander er financieel beter van te laten worden’.

De fraudeur geeft dan opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken met als doel om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Enkele voorbeelden van fraude zijn:

 • Het geven van onjuiste informatie.
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s of het vervalsen van nota’s.
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal.
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was.
 • Bij het aanvragen van een verzekering bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere opzeggingen door een verzekeraar of een strafrechtelijk verleden.
 • Het verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering.
 • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet je bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact met ons op. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier je moet handelen bij een schademelding. Of als je niet weet welke informatie je aan ons moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Door even te bellen met ons voorkomen we samen misverstanden.

Fraude opsporen en voorkomen

DAK doet er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Bij het accepteren van een verzekering én bij het behandelen van schadeclaims voeren wij controles uit. De schadehistorie en specifieke fraude wordt geregistreerd bij Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS). Hiermee worden andere verzekeraars gewaarschuwd. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich (tegen de normale premie) te verzekeren.

Als wij vermoeden dat er sprake is van fraude, dan informeren wij de desbetreffende verzekeraar. De verzekeraar neemt het dossier dan over en doet vervolgens onderzoek. Zij hanteren hierbij uiteraard de gedragsregels en de wet- en regelgeving die hiervoor gelden.

Wat doe de verzekeraar indien er sprake is van een vermoeden van fraude?

Zodra de verzekeraar voldoende feiten heeft verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen, brengen zij de betrokken persoon hiervan op de hoogte. Dit kan de verzekeraar zelf doen, maar de verzekeraar kan ook een onderzoeksbureau vragen om dit doen. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepaalt de verzekeraar of er maatregelen worden getroffen.

Welke maatregelen worden getroffen bij fraude?

Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd, dan wordt overgegaan tot maatregelen. De fraudeur wordt altijd per brief geïnformeerd. De maatregelen zijn:

 • Een schade niet vergoeden.
 • De al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • De gemaakte externe (onderzoeks)kosten terugvorderen.
 • Het verhalen van de interne onderzoekskosten van €532,-. Dit bedrag wordt door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) verhaald. Bovenop dit standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de folder: De Verzekeraar oplichten? Fraudeurs betalen zelf de schade.
 • Opzegging van de verzekering. Dit geldt ook voor alle andere verzekeringen en eventuele andere contracten.
 • In de toekomst geen contracten meer met de desbetreffende persoon aangaan.
 • De persoonsgegevens van de fraudeur in een interne incidentenregister opnemen.
 • De fraude melden aan de Stichting CIS. Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. De persoonsgegevens van de fraudeur worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte bij de politie.
 • Als bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude kunnen de interne kosten van €101,- in rekening worden gebracht.

Fraude melden?

Als je het vermoeden hebt dat een verzekerde of een andere relatie van ons fraudeert, kun je dat aan ons melden. Je kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres: specialezaken@dak.nl. Vermeld daarin de volgende informatie:

1. Naam, adres en geboortedatum van de betrokken persoon of personen.
2. Waar de fraude betrekking op heeft.
3. Hoe je aan de informatie gekomen bent.
4. Jouw contactgegevens als je bereidt bent aanvullende informatie aan DAK te verstrekken.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw informatie. Als je liever anoniem een melding doet, kun je contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoon 0800-7000.

Contactgegevens