DAK Verzekeringen aanvraag

De nieuwe huismerkproducten van DAK Volmacht worden met het systeem DAK Verzekeringen gesloten. Bij uitval kunnen bijgevoegde formulieren naar volmacht@dak.nl worden gestuurd.

Het doorlopende machtigingsformulier

Met het ondertekenen van het doorlopende machtigingsformulier geeft de klant toestemming aan DAK Volmacht B.V. om doorlopende incasso-opdracht te versturen naar de bank om automatisch een bedrag af te schrijven.

Het elektronische aanvraagformulier

Met het elektronische aanvraagformulier kan worden gekozen hoe de incasso moet verlopen:

  • Aanvraagformulier DAK Verzekeringen Maatschappij Incasso Kies dit formulier als de incasso van de verzekering via DAK Volmacht B.V. verloopt (standaard).
  • Aanvraagformulier DAK Verzekeringen TP Incasso Kies dit formulier als de incasso van de verzekering via de adviseur verloopt.

Controleren van de gegevens

In het aanvraagformulier dienen alle gegevens volledig ingevuld en gecontroleerd te worden.

  • Adviseur en lidnummer
  • Persoonsgegevens
  • Incassogegevens
  • Algemene acceptatievragen
  • Schadeverleden
  • Eerdere verzekeringen
  • Overige en aanvullende vragen
  • Ondertekening

Mededelingsplicht

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht

Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer is verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bekende derde wiens belangen worden meeverzekerd. Voor zover het een persoonsverzekering betreft geldt dit laatste alleen als de derde de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Bij de beantwoording van de vragen is bovendien niet alleen de eigen kennis, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering bepalend. Vragen waarvan klant denkt dat het antwoord bij de verzekeraar al bekend is, moeten toch zo volledig mogelijk worden beantwoord.
Feiten en omstandigheden uit de vraagstelling in het aanvraagformulier die veranderen nadat de aanvraag is ingezonden moeten alsnog met de verzekeraar worden gedeeld, ook als er nog geen definitieve beslissing is aangeboden over het te verzekeren risico.
Als er niet of onvolledig aan de mededelingsplicht is voldaan kan het recht op uitkering worden beperkt of zelfs vervalen. Als met opzet tot misleiden van de verzekeraar wordt gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nooit zou hebben gesloten, heeft verzekeraar het recht de verzekering op te zeggen.

Versturen

Het aanvraagformulier kan worden verstuurd naar volmacht@dak.nl. DAK Volmacht doet de acceptatie en verwerkt de aanvraag in het digitale dossier van de adviseur.

Bedenktijd

Op een aanvraag van een DAK verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat de verzekering nog ongedaan gemaakt kan worden nadat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen. Hierbij geldt het volgende:

bedenktijd betreft 14 kalenderdagen;
de bedenktijd gaat in op het moment dat klant de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen;
de verzekering moet een contracttermijn voor onbepaalde tijd hebben;
wanneer klant gebruik maakt van het recht om de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan;
als met toestemming van de klant de (voorlopige) dekking ingaat vóór dat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.